Algemene voorwaarden voor dienstverlening                             cropped-logo-content4bizz.png

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt;
 2. Content4Bizz; de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Content4Bizz.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 4. Onder diensten en/of producten wordt in deze voorwaarden mede verstaan adviezen, instructies dan wel door Content4Bizz  in opdracht uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en voor iedere overeenkomst tussen Content4Bizz en de opdrachtgever tenzij door Content4Bizz schriftelijk anders aangegeven.
 2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Content4Bizz zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Content4Bizz gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens etcetera. Van de juistheid waarvan Content4Bizz  mag uitgaan.
 2. De opdracht komt eerst tot stand indien de opdracht door Content4Bizz schriftelijk is bevestigd of wanneer daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Content4Bizz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Content4Bizz heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht. Wanneer er gesproken wordt over doelstellingen worden deze niet gezien als resultaatverplichting.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Content4Bizz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Content4Bizz  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk kunnen zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Content4Bizz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Content4Bizz worden verstrekt, heeft Content4Bizz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Content4Bizz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Content4Bizz is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Content4Bizz kenbaar behoorde te zijn of kenbaar gemaakt is.
 6. Indien de opdrachtgever aan Content4Bizz  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Content4Bizz verwacht dat door de wijzigingen het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijzigingen financiële en/of kwalitatieve consequenties zullen hebben, zal Content4Bizz de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Wijzigingen van ondergeschikte aard, die voor de goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, mag Content4Bizz  zonder overleg met de opdrachtgever doorvoeren.

Artikel 6 Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Content4Bizz en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast (uur) tarief overeen. Alsmede een eventueel resultaat afhankelijke fee. Facturering vindt plaats op grond van werkelijk bestede en door Content4Bizz aangegeven uren. Extra kosten (zoals bijv. reisuren, reis- en verblijfskosten, parkeerkosten en andere opdrachtgebonden kosten) worden na overleg met opdrachtgever apart gedeclareerd.
 2. Indien noodzakelijk kan door Content4Bizz een voorschot worden gevraagd, dit wordt verrekend met de eindfactuur.
 3. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand zullen het verschuldigde honorarium alsmede eventuele extra kosten maandelijks in rekening worden gebracht. Voor overeenkomsten met een kortere looptijd, zal wekelijks gefactureerd worden.
 4. Ook al is een vast uurtarief overeengekomen, is Content4Bizz niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief, voor zover deze verhoging redelijk is.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, door storting op de op te geven bankrekening van Content4Bizz. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij overtreding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verlopen een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 3. Is opdrachtgever in verzuim dan is Content4Bizz gerechtigd om alle werkzaamheden op te schorten.
 4. Indien tot incasso over gegaan moet worden zijn de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Content4Bizz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Content4Bizz is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is mede inbegrepen materiële en immateriële bedrijfsschade.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Content4Bizz door overmacht haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Content4Bizz zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan, elke door Content4Bizz niet beïnvloedbare omstandigheid die het nakomen van de verplichtingen van Content4Bizz geheel of gedeeltelijk verhinderen of waardoor het nakomen van haar verplichting in redelijkheid niet van Content4Bizz kan worden verlangd.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde onder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Indien de overeenkomst voor verloop van de contractsduur wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld indien alle hiervoor vermelde facturen zijn betaald.
 3. Content4Bizz is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien voor de opdrachtgever faillissement, surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever. 

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt ook als vertrouwelijk als dit door de andere partij bij het aangaan van de overeenkomst is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Content4Bizz op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de aangewezen derden te verstrekken dan kan zij niet worden aangesproken voor schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op elk geschil tussen Content4Bizz en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.